сеп 28

10% от жените приемат секса като “домашно задължение”

публикувано от: доктор Веселин Герев

Съвременната жена не е толкова по-различна в отношението си към секса, колкото изглежда, твърди изследване. Дамите, които приемат за чиста монета това, което виждат по телевизията или четат в списанията, могат да се простят с наивните представи, че всички наоколо получават повече удоволствие от секса, отколкото самите те.Според резултатите от направеното проучване, половината от жените не са доволни от своя полов живот. Допитването сред 1941 дами е проведено по поръчка на компанията Zestra, която произвежда едноименното масажно масло, повишаващо сексуалното удовлетворение при жените.11% от анкетираните са заявили, че редовно правят секс във време, когато в действителност не го искат, а всяка 12-та жена е признала, че често симулира оргазъм. Всяка девета пък смята секса за “домашно задължение” и “дейност, носеща наслада само на мъжете”.”Хората са склонни да смятат, че околните имат по-наситен сексуален живот, ако, разбира се, не са влюбени. Много е тъжно, че има двойки, които живеят заедно и се харесват, но сексуалният им живот е ужасен”.Въпреки че младите жени правят по-често секс, тяхното ниво на удовлетворение като цяло е значително по-ниско, отколкото при представителките на нежния пол в по-напреднала възраст, твърди още изследването.

сеп 26

Добрият сън е предпоставка за намаляване на теглото

публикувано от: доктор Веселин Герев

Лошият нощен сън е причина за напълняване, показва американско-канадско изследване, цитирано от АФП.Непълноценната почивка през нощта увеличава нивата на хормони, свързани с трупането на килограми, което кара хората да изпитват неустоимо желание за сладки или мазни храни, за да се преборят с умората и липсата на концентрация, установиха учените.Това може да доведе до порочен кръг, тъй като лишените от сън хора изпитват “захарни пристъпи” след като са погълнали нездравословни храни като бисквити, шоколади, чипсове. Скоро след това те са последвани от енергийни пристъпи, които ги карат да консумират повече мазни храни.
Според изследователите от Детската болница в Източно Онтарио, САЩ, и университета Лавал в Квебек хората, стремящи се да стопят килограми, се нуждаят от добър нощен сън между 5,5 и 8,5 часа, съчетан с добра диета и упражнения. “Решението за свалянето на килограми не е толкова лесно като яжте по-малко, движете се повече и спете повече. Но все повече изследвания показват, че навиците за спане не трябва да бъдат пренебрегвани, когато се предписва програма за сваляне на килограми на пациент с наднормено тегло. Сънят трябва да бъде включен в пакета от ежедневни дейности, който традиционно е съсредоточен около диетата и физическата активност”, казват авторите на изследването д-р Жан-Филип Шапю и д-р Анжело Тремблай.Учените установили, че спането повече от девет часа потиска гените, които водят до трупане на килограми.

сеп 25

Пушачите спят по-лошо от непушачите

публикувано от: доктор Веселин Герев

Пушачите спят по-малко и имат по-проблемен сън от непушачите, показва германско изследване.Учените установили, че от близо 1100 анкетирани пушачи 17% спят по-малко от шест часа на нощ, а 28% заявили, че имат нарушен сън. При изследваните 1200 непушачи тези проценти са съответно 7 и 19 на сто, показва проучването.Откритието не доказва, че пушенето пряко вреди на съня, тъй като пушачите може да имат и други вредни навици, които да се отразяват на съня им, като стоенето до късно пред телевизора или малкото упражнения, допълва изследователят. Но в същото време има основания да се смята, че стимулиращите ефекти на никотина може да са причина за нарушаването на съня. Лошият сън не води само до трудно събуждане сутринта. Предишни изследвания показаха, че той е свързан и със здравословни проблеми като наднормено тегло, диабет и сърдечни заболявания.Лошият сън се дължи на недостиг на МЕЛАТОНИН-естественият хормон на съня,който намалява от куп фактори между които стрес,никотин и други .Приемът на МЕЛАТОНИН АМБРОЗ ФОРТЕ с контролирано освобождаване компенсира този недостиг и гарантира добър и спокоен сън още от първия прием.

сеп 24

Миг­ре­на­та е бо­лест, ко­я­то за­ся­га пре­дим­но енер­гич­ни и тем­пе­ра­мен­т­ни хо­ра, те­зи, ко­и­то са по-емо­ци­о­нал­ни и чес­то­лю­би­ви. Та­ки­ва хо­ра пре­жи­вя­ват по-бур­но как­то ус­пе­хи­те, та­ка и не­ус­пе­хи­те си, те по-чес­то из­па­дат в стре­со­ви си­ту­а­ции и во­дят по-ак­ти­вен на­чин на жи­вот. По­ня­ко­га ра­бо­тят без по­чив­ка, като се обод­ря­ват със сил­но ка­фе и ал­ко­хол. Но в ре­зул­тат на то­ва ор­га­низ­мът се из­то­ща­ва и бо­лес­т­ни­те прис­тъ­пи за­чес­тя­ват. Рис­кът от раз­ви­тие на прис­тъ­пи­те на главоболие при же­ни­те на­рас­т­ва не­пос­ред­с­т­ве­но пре­ди или вед­на­га след мен­с­т­ру­а­ци­я­та. До­ри и за то­ва със­то­я­ние съществува от­де­лен тер­мин - мен­с­т­ру­ал­на миг­ре­на. Ко­га­то оба­че нас­тъ­пи ме­но­па­у­за­та, го­ля­ма част от же­ни­те - по­ве­че от 70 на сто, се отървават от миг­ре­на­та. От дру­га стра­на ста­ва яс­но, че бре­мен­ни­те же­ни и те­зи, ко­и­то кър­мят, не полу­ча­ват миг­ре­ноз­ни прис­тъ­пи. Та­ка е, за­що­то, как­то пред­по­ла­гат ня­кои из­с­ле­до­ва­те­ли, през те­зи пе­ри­о­ди хор­мо­нал­ни­ят ста­тус се ста­би­ли­зи­ра и гла­во­бо­ли­е­то намалява.То може да се про­во­ки­ра от мно­го при­чи­ни, ко­и­то по­ня­ко­га са нез­на­чи­тел­ни. Ос­нов­но то­ва са про­мя­на на вре­ме­то, стрес, ря­зък аро­мат, яр­ка свет­ли­на, га­зи­ра­ни на­пит­ки, би­ра, чер­ве­но ви­но и шам­пан­с­ко, пу­ше­не.
Ка­то под­с­т­ре­ка­тел на прис­тъ­па мо­же да се по­со­чат и ня­кои про­дук­ти - ка­као, шо­ко­лад, каш­ка­вал, мля­ко, оре­хи, бо­бо­ви про­дук­ти, пор­то­ка­ли, до­ма­ти, це­ли­на.Съ­щес­т­ву­ват дос­та­ ле­кар­с­т­ва за на­ма­ля­ва­не на бол­ко­вия прис­тъп, но те тряб­ва да бъ­дат доб­ре под­б­ра­ни. Асор­ти­мен­тът от ме­ди­ка­мен­ти за ле­че­ние и про­фи­лак­ти­ка на миг­ре­на­та е мно­го ши­рок. Но са­мо спе­ци­а­лист мо­же да под­бе­ре под­хо­дя­щи­те. Дос­та­тъч­но е да се знае ди­аг­но­за­та, да се уточ­нят при­чи­ни­те за за­бо­ля­ва­не­то и ос­нов­ни­те ме­то­ди за ле­че­ние на гла­во­бо­ли­е­то, за да мо­же да се пре­дот­в­ра­ти нас­тъп­ва­щия прис­тъп.Най-доброто средство по време на пристъп е сънят.

сеп 21

Навлизаме в сезона на ДЕПРЕСИЯТА

публикувано от: доктор Веселин Герев

Депресията ще стане най-разпространеното заболяване сред хората по света след не повече от 20 години. По данни на Световната здравна организация към момента 450 милиона души страдат от различни психични заболявания и разстройства, с което разпространението им е значително по-широко от други заболявания, на които се обръща далеч повече внимание като например СПИН или рак.Все по-често експертите наричат депресията “тихата епидемия”, защото доста незабелязано случаите й за последните десетилетия са се увеличили значително. Според последните оценки загубите, които икономиките търпят в резултат на заболяването скоро ще се изравнят с тези от помощите за безработни и загубата на работоспособност.Със захлаждането на времето и намаляването на слънцегреенето навлизаме в сезона на Депресията.Мрачното време подтиска не само настроението но и нивото на СЕРОТОНИН- веществото на тонуса , настоението и спокойствието.За да се спасим от депресивните нагласи и да не им позволим да се задълбочат в депресия е необходимо да се покачват нивата на СЕРОТОНИН в мозъка.Това може да стане само като се внася готов серотонин под формата на таблетки.Такъв продукт е ХОЛЕОН 5 Амброз комбинация от триптофан и хидрокситриптофан-двата прекурсора на СЕРОТОНИН.Повече за депресията и начините за предпазването от нея в НОЩЕН ХОРИЗОНТ на 22 срещу 23 септември с коментарите на д-р Герев на живо по този важен и засягащ все повече хора проблем.

сеп 19

Вагинизмът като психологичен проблем

публикувано от: доктор Веселин Герев

Вагинизмът е състояние, което може да попречи на нормалния полов акт и приятно преживяване. Изразява се в невъзможността за проникване във влагалището.Най-общо вагинизмът представлява силно напрежение, спазъм на мускулатурата на влагалището и тазовото дъно, което затруднява коитуса или го прави невъзможен.При по-леките форми на вагинизъм се появява усещане за неприятна болка по време на половото сношение или затруднено въвеждане на мъжкия полов член във входа на влагалището. В тези случаи употребата на гелове и лубриканти може да е от голяма полза.В случаите обаче, когато движението във влагалището е затруднено или половият акт въобще не може да се осъществи, вагинизмът е сериозен.Това е причина да се потърси лекарска помощ.От вагинизъм страдат 3-4% процента от младите жени. При него стягането на мускулите на влагалището не може да се контролира съзнателно. Състоянието може да бъде сравнено с неволното затваряне на окото, когато близко към него се приближава даден обект.Наличието на вагинизъм не означава, че жената е фригидна. Той е често срещан при момичета в самото начало на сексуалния им опит и се дължи или на страха от половия контакт или от негативен първи опит.Стресът, негативните емоции, депресията също могат да са причина за него. Важно е партньорът да е наясно с тревогите на половинката и да не настоява за детайли в секса, които могат да и причинят болезнено усещане.Обикновено приемът на успокоителна терапия за кратък период от време помага при този неприятен и смущаващ нормалния полов живот проблем.

сеп 18

Защо изпадаме в ДЕПРЕСИЯ?

публикувано от: доктор Веселин Герев

Разбирането на специалистите за депресията е претърпяло дълга еволюция – особено през последните няколко десетилетия. Днес почти всички са единодушни, че в много от случаите става дума за комплекс от причини, чиято природа е различна – биологична, психологична и т.н. Тези причини могат да бъдат обобщени така: Науката все още има да учи много за това какво точно причинява депресията при хората. Според някои тя е резултат от дисбаланс на определени химични вещества, наречени невротрансмитери, в мозъка.Има и генетична връзка – ако някой в семейството ви страда от депресия, рискът тя да споходи и вас е значително по-висок. А наличието на други общи заболявания прави тази вероятност още по-голяма. Например, изчислено е, че след сърдечна криза рискът от поява на депресия нараства с цели 65%. Ракът, сърдечните заболявания, тироидните проблеми, както и редица други също могат да причинят депресивно състояние. организъм равновесие между тях. Оказва се и той е от значение. Статистиката сочи, че жените страдат от депресии два пъти по-често от мъжете. Никой засега не може да даде обяснение защо това е така, въпреки предположението, че фактор в случая са хормоналните проблеми, през които всяка жена преминава в различни периоди от живота си. Изследвания показват, че хората с песимистична настройка са по-предразположени към депресията. Това обаче не означава, че ако човек придобие “по-положително отношение към живота”, депресията автоматично ще бъде преодоляна. Много хора изпадат в депресия през трудни периоди от живота си – например при загуба на близък или роднина, при поставяне на тежка диагноза, при развод. На практика всеки травматичен момент може да предизвика заболяването. Но не при всеки. Науката все още не е дала обяснение защо при едни хора едно и също събитие е причина за депресия.Много лекарства, които се отпускат по лекарско предписание, могат да доведат до поява на депресивни симптоми. Алкохолът и наркотичните вещества (при някои, оказва се, дори кофеинът!) могат да причинят депресия или да задълбочат проявите при вече наличие на такава. сия, а при други – не.Основно значение при депресията се отдава на невротрансмитера СЕРОТОНИН.Добавянето на серотонин под формата на таблетки повлиява веднага депресивното състояние и дава тонус и настроение в динамичното стресово ежедневие.

сеп 17

Ако Ви се е случвало да усетите вибрацията или чуете звука на телефона си, но да установите, че няма търсене то Вие страдате от синдром на фантомното звънене. 87% от анкетирани в проучване проявяват синдрома веднъж месечно, а 13% веднъж дневно.Електрическите сигнали предизвиква усещането за вибрация, тъй като “задействат” периферните нерви.Усещането, че нещо вибрира в джоба ни не е плод на въображението, а биологичен процес.
На този етап твърденията са базирани само на теория и анкетни данни без да се проведени по-сериозни научни изследвания, поради което учените по-скоро са настроени скептично към подобно твърдение.Често усещането за вибрация е плод на въображението и може да е породено от рязко движение или страничен шум.Това се обяснява с психологични проблеми и се основава на стрес и емоционална подтиснатост.Страхът да не пропуснем дадено обаждане също може да е причина за фантомно звънене.Независимо от симптомите основна роля при този проблем играе серотониновият недостиг в нервната клетка.Добавянето на серотонин под формата на ХОЛЕОН 5 АМБРОЗ води до бързо облекчаване на фантомните възприятия.

сеп 14

Работата с компютър е свързана с постоянното влияние на електростатичното поле и аеройонната обстановка върху организма. По кожата на лицето и ръцете засядат аерозолни частици и в резултат на това се увеличава вероятността от поява на дерматити, сърбеж, зачервеняване. Лошият аеройонен състав способства също за недостига на кислород и за появата на главоболие. Към това може да се добави и светлинното излъчване на екрана на компютъра,което действа пряко върху очите и непряко върху психиката като засилва напрежението ,умората и раздразнителността. Намалява се трудоспособността и съпротивляемостта на организма към другите външни въздействия.Напоследък се съобщава за хора,които масово се приспиват с компютъра.Светлинното излъчване на екрана му въздейства върху рецептори в очите и се предава импулс на възбуда до епифизата,което води до подтискане на секрецията на МЕЛАТОНИН- ЕСТЕСТВЕНИЯТ ХОРМОН НА СЪНЯ. Затова повечето приспиващи се с компютър се оплакват от трудно заспиване,често събуждане през нощта и непълноценен сън с чувство на умора и отпадналост на следващата сутрин.Практиката показва,че приемът на МЕЛАТОНИН АМБРОЗ ФОРТЕ подобрява количеството и качеството на съня още с първия прием на страдащите от този проблем.

сеп 12

Предменстуалния синдром е форма на депресията

публикувано от: доктор Веселин Герев

Три от всеки четири жени в детеродна възраст се оплакват от предменструален синдром, 7-10 дни преди настъпването на менструацията. От симптомите са засегнати повече жените на възраст между 20 и 30 години.Синдромът се изразява в емоционални и физически промени на състоянието. Между 3-5% от тези жени изпадат в дисфория, болезнено понижено настроение. При тях се променя и поведението – забелязва се силна раздразнителност, неприязън към околните, негативно отношение. Възможно е да се появи лека агресивност. За дисфорията обаче не са характерни спад на психическата и двигателната дейност.При предменструалното дистрофично разстройство е възможно да се отчете висока емоционалност, силен физически дискомфорт и разлика в типичното за жената поведение. Връзките между предменструалния синдром, предместруалното дисфорично разстройство и депресията все още не са ясни. Засега за фактор се приемат промените в хормоналните нива, които въздействат и на дейността на мозъка. Приемът на серотонин под формата на таблетки значително облекчава симптомите на напрежение,раздразнителност и спомагат да се регулира съня и тонуса.
Kонслутация по Skype


В помощ на своите пациенти д-р Герев извършва предплатени консултации по Skype.


drgerev skype

добави Skype абонат